Powrót do strony głównej projektu

Regulamin uczestnictwa w projekcie:

„A2A2 nowa droga produktów mlecznych
– zastosowanie selekcji genomowej w produkcji żywności”
– edycja 2024

Projekt współfinansowany z Funduszu Promocji Mleka

 

Postanowienia ogólne

§ 1.

1.      Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki uczestnictwa właściciela (posiadacza) bydła mlecznego, zwanego dalej Hodowcą lub Producentem w badaniach genetycznych bydła realizowanych w ramach projektu pn. „A2A2 nowa droga produktów mlecznych – zastosowanie selekcji genomowej w produkcji żywności” – edycja 2024, zwanego dalej Projektem oraz zasady nabycia wyników badań.

2.      Podmiotem realizującym Projekt i prowadzącym badania jest Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka z siedzibą: 00 – 515 Warszawa, ul. Żurawia 22, NIP: 527-24-06-693, REGON 011149274, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydz. Gospodarczy, pod nr KRS 0000112165, zwaną dalej PFHBiPM.

Warunki udziału Hodowców w badaniach

§ 2.

1.    Prowadzenie badań genetycznych bydła w ramach Projektu, skierowane jest do Producentów mleka zainteresowanych przystosowaniem gospodarstwa do produkcji mleka A2A2.

2.      W badaniach mogą wziąć udział w pierwszej kolejności Hodowcy, którzy brali udział we wcześniejszych edycjach projektu tj. w 2022 roku i/lub 2023 roku.

3.      W celu przystąpienia do udziału w badaniach genetycznych bydła, Hodowca zobowiązany jest wypełnić dedykowany formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://a2a2.pfhb.pl. W formularzu Hodowca deklaruje przewidywaną liczbę jałówek, które wezmą udział w Projekcie.

4.      Rejestracja Hodowców deklarujących przystąpienie do badań genetycznych w ramach Projektu rozpocznie się dnia 1 marca 2024 r. i trwać będzie do czasu wyczerpania limitu zwierząt, jednak nie dłużej niż do dnia 31 marca 2024 r. W przypadku niewykorzystania założonej w projekcie puli zwierząt od dnia 01 kwietnia 2024 r. dopuszcza się udział w projekcie i rejestrację pozostałych Hodowców tj. niebiorących udziału we wcześniejszych edycjach projektu. Federacja zastrzega prawo zmiany wskazanych terminów.

5.      Hodowca przystępując do udziału w badaniach genetycznych deklaruje, że co najmniej 70% jałówek będących jego własnością na dzień 30.09.2024 roku będzie posiadało dostępny do wykorzystania w projekcie genotyp na markerach SNP lub będzie on w trakcie badania.

 

Warunki wyboru zwierząt do badań

§ 3.

 1. Badaniami genetycznymi mogą być objęte jałówki bez względu na wiek i rasę.

Przedmiot i zakres badań genetycznych

§ 4.

 1. PFHBiPM prowadzi badania markerów genetycznych (genotypowanie) w ramach wykonania badań pilotażowych mających na celu ocenę potencjału produkcji mleka A2A2 w Polsce.
 2. Podstawą przeprowadzenia badań genetycznych jest złożenie przez Hodowcę formularza rejestracyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 3 oraz złożenie przez Hodowcę pisemnego zlecenia i przekazanie go przedstawicielowi PFHBiPM podczas pobierania materiału do badań. Formularz pisemnego zlecenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 1. Zlecenie, o którym mowa w ust. 2 szczegółowo określa liczbę sztuk bydła, od których zostanie pobrany materiał biologiczny w ramach zgłoszenia do badań genetycznych. Pobranie od zadeklarowanej w elektronicznym formularzu ilości może być wykonane na podstawie jednego lub kilku zleceń. Hodowca jest zobowiązany do poinformowania PFHBiPM, o każdej zmianie danych zawartych na zleceniu.
 1. W celu wykonania badań genetycznych na podstawie zlecenia, o którym mowa w ust. 2, Hodowca umożliwi pracownikom PFHBiPM pobranie materiału biologicznego w postaci wycinków ucha od zwierząt, których dotyczy zlecenie.
 2. Genotypy zwierząt uzyskane w wyniku przeprowadzonych badań genetycznych w ramach Projektu stanowią własność PFHBiPM i mogą być wykorzystane do prac badawczo-rozwojowych i badań naukowych.
 3. Hodowca odpłatnie otrzymuje wyniki badań genetycznych wykonanych u zwierząt będących w jego posiadaniu.
 4. Gdy istnieje taka możliwość, zwierzęta zgłoszone do przeprowadzenia badań genetycznych w ramach Projektu mają rutynowo przeprowadzaną kontrolę pochodzenia dla zapewnienia jakości i integralności danych zapisanych w księgach hodowlanych.

 

Wynagrodzenie za wyniki badań

§ 5.

1.         Za otrzymane wyniki badań genetycznych wykonanych w ramach Projektu, Producent zobowiązany jest do zapłaty PFHBiPM wynagrodzenia w wysokości 49 zł netto od 1 badanej sztuki. Łączne wynagrodzenie netto za otrzymane wyniki badań genetycznych stanowi iloczyn liczby samic, u których przeprowadzono badania i kwoty netto 49 zł.

2.         Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne jest po wykonaniu i przekazaniu wyników badań, na podstawie faktury wystawionej przez PFHBiPM w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury, na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

3.         Za datę zapłaty, o której mowa w ust. 2 uznaje się datę zlecenia operacji płatniczej przez Hodowcę.

4.         W przypadku niedotrzymania terminu płatności określonego na fakturze Hodowca zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

5.         Do kwoty wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 zostanie doliczony należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.         W przypadku niespełnienia przez Hodowcę warunków udziału w prowadzeniu badań genetycznych, na zasadach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu, Hodowca zobowiązuje się do pokrycia kosztów przeprowadzonego badania genetycznego w pełnej wysokości według obowiązującego cennika PFHBiPM dostępnego na stronie www.pfhb.pl/uslugi.

7.          W szczególnych przypadkach, tj. wypadki losowe, brak możliwości zgenotypowania zadeklarowanej liczby zwierząt w ramach Projektu, możliwe będzie odstąpienie od spełnienia warunków i zasad udziału w badaniach genetycznych bydła w ramach Projektu, określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu.

8.         PFHBiPM, każdy przypadek, o którym mowa w ust. 6 będzie rozpatrywać indywidualnie. Z przeprowadzonego postępowania PFHBiPM sporządzi protokół, który udostępni Producentowi na jego wniosek.

Ryzyko i odpowiedzialność w zakresie badania

§ 6.

1.      PFHBiPM zastrzega, że mimo, iż próbki z materiałem biologicznym do badań genetycznych są traktowane w ten sam sposób, to niektóre z nich mogą zawierać nieznane inhibitory lub zanieczyszczenia wynikające ze stanu fizjologicznego badanego zwierzęcia, które uniemożliwiają wykonanie badania. W takich przypadkach obniżona jakość wyników lub ich brak nie podlega reklamacji.

2.      W przypadku stwierdzenia, że uzyskany genotyp nie pozwala na wykonanie badania genetycznego, Hodowca nie otrzymuje wyników badań oraz nie ponosi kosztów badania danej sztuki bydła.

Informacja o ochronie danych osobowych

§ 7.

1.        Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1)   Administratorem podanych danych osobowych jest Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 22,00-515 Warszawa, NIP 527-24-06-693, nr KRS: 0000112165.         

2)   Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres mailowy: daneosobowe@pfhb.pl lub pisemnie – wysyłając list na adres siedziby administratora [z dopiskiem „Ochrona danych”].

3)   Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www.pfhb.pl/rodo – plik pdf informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Hodowcy.

2.             Po wyrażeniu przez Hodowcę dodatkowej pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, PFHBiPM ma prawo przetwarzać dane osobowe Hodowcy w celach:

1) upowszechniania (publikowania) wyników badań genetycznych dla bydła mlecznego,

2) publicystycznych, naukowych, edukacyjnych, marketingowych, informacyjnych, promocyjnych i reklamowych,

3) udostępniania danych z badań genetycznych dla bydła mlecznego jednostkom naukowym, prowadzącym usługi obliczeniowe i analityczne.

3.             Formularz zgody Hodowcy na przetwarzanie danych osobowych stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu

Postanowienia końcowe

§ 8.

1.        Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2024 r.

Załącznik dotyczący danych uczestnika

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

uczestnictwa w badaniach genetycznych bydła w ramach projektu:A2A2 nowa droga produktów mlecznych – zastosowanie selekcji genomowej w produkcji żywności o obniżonej alergenności” Projekt współfinansowany z Funduszu Promocji Mleka

Nabór uzupełniający

Postanowienia ogólne.

§ 1.

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki uczestnictwa właściciela (posiadacza) bydła mlecznego, zwanego dalej Hodowcą, w badaniach genetycznych bydła realizowanych w ramach projektu pn. „A2A2 nowa droga produktów mlecznych – zastosowanie selekcji genomowej w produkcji żywności o obniżonej alergenności”, zwanego dalej Projektem oraz zasady nabycia wyników badań.
 2. Podmiotem realizującym Projekt i prowadzącym badania jest Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka z siedzibą: 00 – 515 Warszawa, ul. Żurawia 22, NIP: 527-24-06-693, REGON 011149274, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydz. Gospodarczy, pod nr KRS 0000112165, zwaną dalej PFHBiPM.
 3. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Hodowców, którzy korzystają z usług świadczonych przez PFHBiPM.

Warunki udziału Hodowców w badaniach.

§ 2.

 1. Prowadzenie badań genetycznych bydła w ramach Projektu, skierowane jest do Hodowców bydła mlecznego zainteresowanych przystosowaniem gospodarstwa do produkcji mleka A2A2.
 2. Badaniami genetycznymi obejmuje się jałówki wszystkich ras mlecznych, dla których w Polsce prowadzone są księgi hodowlane.
 3. Badaniami genetycznymi objętych zostanie około 3 500 szt. jałówek będących w posiadaniu Hodowców.
 4. Badaniami genetycznymi mogą być objęte jałówki urodzone pomiędzy 01.09.2021 roku, a 31.05.2022 roku.
 5. W celu przystąpienia do udziału w badaniach genetycznych bydła, Hodowca zobowiązany jest wypełnić dedykowany formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://a2a2.pfhb.pl. W formularzu Hodowca deklaruje liczbę jałówek, która weźmie udział w Projekcie, czyli urodzonych pomiędzy 01.09.2021 roku, a 31.05.2022 roku.
 6. Rejestracja Hodowców deklarujących przystąpienie do badań genetycznych w ramach Projektu rozpocznie się dnia 8 sierpnia 2022 r. i trwać będzie do czasu wyczerpania limitów zwierząt określonych w ust. 3, jednak nie dłużej niż do dnia 30 września 2022 r. Federacja zastrzega prawo zmiany wskazanych terminów.
 7. Warunkiem przystąpienia Hodowcy do udziału w badaniach genetycznych jest prowadzenie w jego gospodarstwie oceny wartości użytkowej bydła mlecznego nieprzerwanie co najmniej w okresie od dnia 01 września 2020 roku.
 8. Hodowca przystępując do udziału w badaniach genetycznych deklaruje, że na dzień 31.10.2022 roku, co najmniej 60% jałówek urodzonych w okresie pomiędzy 01.09.2021 roku a 31.05.2022 roku będzie posiadało dostępny do wykorzystania w projekcie genotyp na markerach SNP lub będzie on w trakcie badania.

Przedmiot i zakres badań genetycznych.

§ 3.

 1. PFHBiPM prowadzi badania markerów genetycznych (genotypowanie) w ramach wykonania badań pilotażowych mających na celu ocenę potencjału produkcji mleka A2 w Polsce.
 2. Podstawą przeprowadzenia badań genetycznych jest złożenie przez Hodowcę formularza rejestracyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 4 oraz złożenie przez Hodowcę pisemnego zlecenia i przekazanie go przedstawicielowi PFHBiPM podczas pobierania materiału do badań. Formularz pisemnego zlecenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Zlecenie, o którym mowa w ust. 2 szczegółowo określa liczbę sztuk bydła, od których zostanie pobrany materiał biologiczny w ramach zgłoszenia do badań genetycznych. Pobranie od zadeklarowanej w elektronicznym formularzu ilości może być wykonane na podstawie jednego lub kilku zleceń. Hodowca jest zobowiązany do poinformowania PFHBiPM, o każdej zmianie danych zawartych na zleceniu.
 4. W celu wykonania badań genetycznych na podstawie zlecenia, o którym mowa w ust. 2, Hodowca umożliwi pracownikom PFHBiPM pobranie materiału biologicznego w postaci wycinków ucha od zwierząt, których dotyczy zlecenie.
 5. Genotypy zwierząt uzyskane w wyniku przeprowadzonych badań genetycznych w ramach Projektu stanowią własność PFHBiPM i mogą być wykorzystane do prac badawczo-rozwojowych i badań naukowych.
 6. Hodowca otrzymuje wyniki badań genetycznych wykonanych u zwierząt będących w jego posiadaniu.
 7. Gdy istnieje taka możliwość, zwierzęta zgłoszone do przeprowadzenia badań genetycznych w ramach Projektu mają rutynowo przeprowadzaną kontrolę pochodzenia dla zapewnienia jakości i integralności danych zapisanych w księgach hodowlanych.

Wynagrodzenie za wyniki badań.

§ 4.

 1. Hodowca za otrzymane wyniki badań genetycznych wykonanych w ramach Projektu, zobowiązany jest – zgodnie z założeniami Projektu – do zapłaty PFHBiPM wynagrodzenia
  w wysokości 30 zł netto od 1 badanej sztuki. Łączne wynagrodzenie netto za otrzymane wyniki badań genetycznych stanowi iloczyn liczby jałówek, u których przeprowadzono badania i kwoty netto 30 zł.
 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne jest po wykonaniu i przekazaniu wyników badań, na podstawie faktury wystawionej przez PFHBiPM w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury, na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
 3. Za datę zapłaty, o której mowa w ust. 2 uznaje się datę zlecenia operacji płatniczej przez Hodowcę.
 4. W przypadku niedotrzymania terminu płatności określonego na fakturze Hodowca zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
 5. Do kwoty wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 zostanie doliczony należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. W przypadku niespełnienia przez Hodowcę warunków udziału w prowadzeniu badań genetycznych, na zasadach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu, Hodowca zobowiązuje się do pokrycia kosztów przeprowadzonego badania genetycznego w pełnej wysokości według obowiązującego cennika PFHBiPM dostępnego na stronie www.pfhb.pl/uslugi.
 7. W szczególnych przypadkach, tj. wypadki losowe, brak możliwości zgenotypowania zadeklarowanej liczby zwierząt w ramach Projektu, możliwe będzie odstąpienie od spełnienia warunków i zasad udziału w badaniach genetycznych bydła w ramach Projektu, określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 8. PFHBiPM, każdy przypadek, o którym mowa w ust. 6 będzie rozpatrywać indywidualnie. Z przeprowadzonego postępowania PFHBiPM sporządzi protokół, który udostępni Hodowcy na jego wniosek.

Ryzyko i odpowiedzialność w zakresie badania.

§ 5.

 1. PFHBiPM zastrzega, że mimo, iż próbki z materiałem biologicznym do badań genetycznych są traktowane w ten sam sposób, to niektóre z nich mogą zawierać nieznane inhibitory lub zanieczyszczenia wynikające ze stanu fizjologicznego badanego zwierzęcia, które uniemożliwiają wykonanie badania. W takich przypadkach obniżona jakość wyników lub ich brak nie podlega reklamacji.
 2. W przypadku stwierdzenia, że uzyskany genotyp nie pozwala na wykonanie badania genetycznego, Hodowca nie otrzymuje wyników badań oraz nie ponosi kosztów badania danej sztuki bydła.

Informacja o ochronie danych osobowych.

§ 6.

 1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1) Administratorem podanych danych osobowych jest Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 22,00-515 Warszawa, NIP 527-24-06-693, nr KRS: 0000112165.

2) Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres mailowy: daneosobowe@pfhb.pl lub pisemnie – wysyłając list na adres siedziby administratora [z dopiskiem „Ochrona danych”].

3) Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www.pfhb.pl/rodo – plik pdf informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla hodowcy.

 1. Po wyrażeniu przez Hodowcę dodatkowej pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, PFHBiPM ma prawo przetwarzać dane osobowe Hodowcy w celach:

1) upowszechniania (publikowania) wyników badań genetycznych dla bydła mlecznego,

2) publicystycznych, naukowych, edukacyjnych, marketingowych, informacyjnych, promocyjnych i reklamowych,

3) udostępniania danych z badań genetycznych dla bydła mlecznego jednostkom naukowym, prowadzącym usługi obliczeniowe i analityczne.

 1. Formularz zgody Hodowcy na przetwarzanie danych osobowych stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu

Postanowienia końcowe.

§ 7.

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2022 r. i został opublikowany na stronie https://a2a2.pfhb.pl
 2. O wszelkich zmianach i uzupełnieniach niniejszego Regulaminu, PFHBiPM informuje na stronie internetowej www.pfhb.pl

Załącznik Nr 1 do: Regulaminu uczestnictwa w badaniach genetycznych bydła ramach projektu: „A2A2 nowa droga produktów mlecznych – zastosowanie selekcji genomowej w produkcji żywności o obniżonej alergenności”

Projekt współfinansowany z Funduszu Promocji Mleka

Kod pracownika PFHBiPM Nr obory SYMLEK

                      

Numer zgłoszenia do projektu

     

Laboratorium Genetyki Bydła PFHBiPM z/s w Parzniewie

ul. Przyszłości 1, 05-804 Pruszków

Zlecenie nr …………………

wykonania badań genetycznych bydła

HODOWCA

……………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres)

……………………………………………………………………………………………………

NIP: …………………….. , PESEL:……………………….. KRS: ………………………….

numer telefonu……………………………e- mail ………………………………………

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

PŁATNIK (jeśli inny niż Zlecający)

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

NIP:…………………………………………..

Rodzaj usługiIlość
Oznaczenie wariantu beta- kazeiny metodą analizy polimorfizmu SNP 

Oświadczam, że znane mi są dane Administratora danych oraz informacje dotyczące ochrony danych osobowych w PFHBiPM.

……………………. …………………………

data i miejsce podpis Hodowcy

Załącznik Nr 2 do: Regulaminu uczestnictwa w badaniach genetycznych bydła ramach projektu: „A2A2 nowa droga produktów mlecznych – zastosowanie selekcji genomowej w produkcji żywności o obniżonej alergenności”

Projekt współfinansowany z Funduszu Promocji Mleka

Numer zgłoszenia do projektu

     

Zgoda Hodowcy

na przetwarzanie danych osobowych

Ja, niżej podpisany (a) .………………………………………………zamieszkały (a)…………………..

……………………………………………………………………………………………………………

wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka (dalej: PFHBiPM) moich danych osobowych, tj.: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru obory, adresu e-mail, numeru telefonu

 1. w celu upowszechniania (publikowania) wyników genotypowania bydła mlecznego w ramach Projektu

 

TAK NIE

 1. w celu zamieszczania w materiałach tworzonych i rozpowszechnianych przez PFHBiPM związanych z badaniami genetycznymi dla bydła mlecznego, w ramach prowadzonej przez PFHBiPM działalności publicystycznej, naukowej, edukacyjnej, marketingowej, informacyjnej, promocyjnej i reklamowej

 

TAK NIE

 1. w celu udostępniania danych z genotypowania bydła mlecznego w ramach projektu jednostkom naukowym, prowadzącym usługi obliczeniowe i analityczne, współpracującym z PFHBiPM

 

TAK NIE

Mam świadomość możliwości wycofania każdej wyżej wskazanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, poprzez złożenie na piśmie wniosku w przedmiocie odwołania zgody i przesłanie go na adres: laboratoriumgenetyki@pfhb.pl.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

_____________________

(data i podpis wyrażającego zgodę)